En premium partner av PowerOffice Go

Skatt i Finnmark

Skatt er av mange definert som ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Mangelen på konkrete vederlag skiller skatt fra betalinger for offentlige tjenester som innhentes ved gebyr. Hovedformålet med skatt er å finansiere offentlig forbruk og investeringer, og overføringer til den private sektor.

Skatt deles ofte inn i direkte og indirekte skatter. Direkte skatt har til hensikt å ramme den som formelt er ilagt skatten. Typiske direkte skatter er inntektsskatt og formuesskatt. Ved indirekte skatt skal den som formelt er ilagt skatten, kunne velte skattebyrden over på kjøperen gjennom et påslag i prisen. Typiske indirekte skatter er merverdiavgift og særavgifter.

Skatt motiverer

Skatt motiverer produsenter og konsumenter til å velge en annen sammensetning av produksjon og konsum enn de ville ha gjort uten skattebyrden. Økonomiske valg som produsenter og konsumenter står overfor før skatt, endres når ny skatt innføres.Skatt som har slik virkning kalles vridende skatter og kan lede til et samfunnsøkonomisk tap ved at ressursbruken blir mindre effektiv. Nøytrale skatter påvirker ikke de økonomiske valgene som produsenter og konsumenter står overfor, og effektiviteten i ressursbruken vil derfor ikke påvirkes av at skatten innføres. Effektivitetsfremmende skatter bidrar til en mer effektiv ressursbruk ved at de korrigerer for eksterne virkninger.

Kontakt Ekstern Regnskap AS for mer informasjon om skatt for bedrifter i Finnmark.